Carta oberta al nou conseller de Territori i Sostenibiltat: Lluís Recoder


Primer de tot felicitar-lo pel nou càrrec dintre del govern de la Generalitat, ara és vostè el flamant nou conseller de Territori i Sostenibilitat.
Com alcalde de la ciutat, en els últims anys, tant vostè com el seu partit, s’han dedicat a defensar tímidament Collserola dels atacs especulatius d’en Nuñez i Navarro entre altres. Cert és que heu demanat a la Generalitat la reforma del Pla General Metropolità (PGM) i heu volgut ser la bandera de la defensa ( sense passar-se) de Collserola, aconseguint una mínima protecció d’aquest espai natural.

Bé doncs Senyor Recoder, ara les decisions les pren vostè, i a mi personalment m’agradaria saber quines decisions prendrà sobre diversos temes necessaris per la protecció total de Collserola, així com de les anelles verdes de connectivitat amb les altres serres del Vallès. O com gestionarà el conflicte del 4art cinturó, o les vies ferroviàries i les noves carreteres que estant planejades des de fa molts anys i que gran part de la ciutadania creu que no són necessàries.

L’últim govern de la Generalitat va modificar o dit d’una altra manera va requalificar Collserola com a Parc Natural, delimitant les zones que eren forestals, agrícoles, per equipaments i urbanitzables, fent una passa important en la protecció d’aquest espai, però insuficient per poder viure amb total respecte i equilibri amb el medi.

Per ser més concrets, m’agradaria que es posicionés a favor o en contra de les al·legacions que ha fet la Plataforma Cívica en Defensa de Collserola (PCDC), per no estendre’m, avui li plantejo les al·legacions fetes en l’àmbit de Sant Cugat.

Fa anys que es va iniciar un contenciós perquè es volia aprofitar la pedrera Berta, com a dipòsit controlat de residus; se'n van fer diversos estudis que alertaven del perill de contaminació d'aquest aqüífer cas que tirés endavant la pretensió d'abocar bales d'ecoparc, que no garanteixen la innocuïtat per la reactivitat de les restes de matèria orgànica que contenen. Es faran aquests abocaments?

Annexada a la pedrera estan la mina Berta i l'aqüífer hidrotermal antigament aprofitat per Fecsa, que també cal protegir, i sobretot conservar la potabilitat de l'aigua que emmagatzema com a possible recurs.

Les cimenteres de Collserola. Cal aprofitar la declaració del Parc Natural del la Serra de Collserola (PNSC) per actuar decididament contra aquestes indústries tan contaminants, inserides al parc de Collserola, i ben a prop de zones densament poblades. Són un dels principals focus de contaminació atmosfèrica i soroll a una zona declarada de protecció especial, perquè se superen els valors límit admissibles de diverses partícules tòxiques.

Ha de quedar ben clara i concisa la requalificació com a no urbanitzable de Can Busquets.
El límit del parc ha de resseguir la proposta de Can Vasconcel i incloure la casa de les Bruixes que està qualificada com a zona d'ordenació en edificació aïllada, així com incloure l'àmbit de la colònia Badia i la porció de terreny de sòl no urbanitzable qualificada de verd privat d’interès tradicional, també ha de resseguir el sector de la Floresta en diversos punts, i incloure els sòls classificats com a sòl no urbanitzable, i ha de resseguir el sud de l'àmbit de turó d’en Lluc a la trama urbana, amb l'antiga reserva de vialitat (vial de Cornisa) a l’àmbit del parc natural.

Cal incloure dins el parc un espai de connectivitat entre l'àmbit de Can Calopa i la resta d’espai protegit al sud d'aquest, per fomentar la connectivitat de la serra de Collserola amb la plana del Vallès. Atesa les infraestructures que separen aquests dos espais, cal que el sistema hidrològic de la riera de Can Badal o Nonell, com a element connector, i la zona de servitud del sistema hídric (com a mínim), entrin dins el parc.
A més, tots els elements, edificacions i arbres que formen part del catàleg, cal que romanguin dins el parc.
Incloure el sector de Can Ciscó dins del parc natural, com fins ara estaven dins dels límits del Pla especial de protecció de Collserola (PepCo), ja que actualment no estan desenvolupades, i es podria aplicar allò previst en la disposició transitòria segona.

Bé Senyor Recoder, aquests són exemples concrets però no els únics, ara m’agradarà veure quines seran les seves decisions, si voldrà defensar el Medi ambient o defensarà els interessos dels que manen i especulen amb la nostra terra.

Comentaris